Skip available courses

Available courses

Tots els crèdits del graduat de secundària. Nivells 1 i 2

Àmbit de comunicació

Àmbit científico-matemàtic

Àmbit socialCada tema és un crèdit

Relatives a:
 Numeració, càlcul i relacions
 Espai i forma
 Mesures
 Estadística

Amb el treball per reptes, es treballa de forma transversal diferents mòduls del PFI, tant mòduls generals com mòduls professionals.

1. Organitza el funcionament d’una secció de recanvis per establir la seva distribució física i el control d’existències analitzant models de gestió.

2. Organitza la programació de compres relacionant la gestió i la rendibilitat de l’explotació.

3. Gestiona el tractament dels residus generats en les operacions de manteniment i reparació de vehicles, identificant els agents contaminants i descrivint els seus efectes sobre el medi ambient i el seu reciclatge.

Al finalitzar l’acció formativa l’alumnat serà capaç de posar en pràctica les  habilitats de comunicació que li permetran participar d'una manera eficaç i constructiva en la vida professional