Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

MECANITZACIÓ I SOLDADURA

Tots els crèdits del graduat de secundària. Nivells 1 i 2

Àmbit de comunicació

Àmbit científico-matemàtic

Àmbit socialCada tema és un crèdit

Relatives a:
 Numeració, càlcul i relacions
 Espai i forma
 Mesures
 Estadística

1. Organitza el funcionament d’una secció de recanvis per establir la seva distribució física i el control d’existències analitzant models de gestió.

2. Organitza la programació de compres relacionant la gestió i la rendibilitat de l’explotació.

3. Gestiona el tractament dels residus generats en les operacions de manteniment i reparació de vehicles, identificant els agents contaminants i descrivint els seus efectes sobre el medi ambient i el seu reciclatge.

Al finalitzar l’acció formativa l’alumnat serà capaç de posar en pràctica les  habilitats de comunicació que li permetran participar d'una manera eficaç i constructiva en la vida professional